Privacyverklaring

Recentste update privacyverklaring: 2 december 2017.

Omdat we bij Natural Granen graag zorgzaam en correct omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, willen we u in deze privacyverklaring informeren over hoe we dat doen.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking door Natural Granen van de persoonsgegevens van bezoekers van de website die een brochure downloaden of die zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker NV, gevestigd in de Metropoolstraat 28-29 in 2900 Schoten, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Natural Granen behoort, is een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. U kunt contact opnemen met de functionaris via privacy@aveve.be.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

3.1. De brochure downloaden

Op de website kunt u onze brochure downloaden. Om deze brochure aan u te kunnen bezorgen, vragen en verwerken we uw e-mailadres, voornaam, naam en taalkeuze.

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om eventuele vragen omtrent onze producten te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden na uiterlijk zes maanden verwijderd uit onze systemen.

3.2. Elektronische nieuwsbrieven

Op de website van Natural Granen kunt u aangeven dat u nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken we uw e-mailadres.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om u de gevraagde nieuwsbrieven toe te sturen. Door uw e-mailadres in te geven, geeft u ons toestemming om de nieuwsbrieven te versturen.

Via de link onderaan in de nieuwsbrief kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Zodra u dit doet, verwijderen we uw e-mailadres uit onze mailinglijst.

4. Verkopen of geven we uw gegevens aan derde partijen?

We verkopen en geven in geen geval uw gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden om u nieuwsbrieven te versturen en om de website zo toegankelijk mogelijk te maken.

Om uw privacy te beschermen, hebben we met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor uw persoonlijke levenssfeer gegarandeerd wordt beschermd.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slaan we de persoonsgegevens die u hebt verstrekt op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd om uw persoonsgegevens te beschermen. Ze zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. Hoe kunt u ons een vraag stellen of uw rechten uitoefenen?

6.1. Welke rechten hebt u?

De persoonsgegevens die we via diverse kanalen verzamelen over u, worden opgenomen in de bestanden van Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker NV, gevestigd in de Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten, België.

U hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we bij Natural Granen over u verzamelen. Concreet hebt u recht op informatie over de volgende zaken:

  • het feit of Natural Granen persoonsgegevens over u verwerkt;
  • de categorieën persoonsgegevens over u die verwerkt worden;
  • het doel en de rechtsgrond van deze verwerking;
  • de termijn gedurende dewelke we uw persoonsgegevens bewaren;
  • de categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens;
  • de herkomst van uw persoonsgegevens.

U hebt bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

U hebt ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor een bepaalde vorm van verwerking.

Tot slot hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.

6.2. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U moet uw verzoek per post of per e-mail richten tot de klantenservice van Natural Granen. Dit kan via info@natural-granen.com of Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker NV, Metropoolstraat 28-29, 2900 Schoten, België.

Om uw rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, vragen we u om bij uw verzoek de volgende informatie te vermelden: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen zodra wij uw gedateerde en ondertekende verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met de klantendienst via bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen wij samen met u bekijken hoe we u alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op uw verzoek of uw verzoek weigeren, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Voor Nederlandse klanten is dit de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en ook de Belgische Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Voor Franse klanten is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Over het algemeen geldt dat u een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende instantie van het land waar u gewoonlijk verblijft.

7. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.

Ontvang regelmatig updates van de Winnaars.

Als u zich hier abonneert, wordt u toegevoegd aan de mailinglijst van Natural. U kunt zich op elk moment afmelden. Klik daarvoor gewoon op de link 'Afmelden' in onze e-mails.