Oświadczenie o polityce ochrony prywatności

Ostatnia aktualizacja Oświadczenia o polityce ochrony prywatności: 30.11.2022

W Natural Granen Gebr. De Scheemaecker BV przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności każdej osoby, której dane gromadzimy. Celem niniejszej polityki ochrony prywatności jest informowanie Państwa jako (przyszłego) klienta, dostawcy i odwiedzającego stronę internetową o tym, w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe oraz co z nimi robimy.

1. Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych?

Spółka Natural Granen Gebr. De Scheemaecker BV, z siedzibą przy Metropoolstraat 28-29 w 2900 Schoten, w Belgii, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP BE 0437.115.256, jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych opisanych w niniejszej polityce prywatności. Spółka będzie dalej określana jako „Natural Granen” albo „my”. W grupie przedsiębiorstw, do której należymy, wyznaczony jest Inspektor ochrony danych osobowych nadzorujący ochronę Państwa danych osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się pod adresem privacy@arvesta.eu.

2. Jakie dane (przyszłych) klientów gromadzimy?

Jakie dane?

Po pierwsze gromadzimy następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko, adres, adresy dostaw, numer NIP, numer przedsiębiorstwa, numer telefonu (komórkowego), adres e-mail, numer faksu, adres strony internetowej, język, numer rachunku bankowego, informacje o przedsiębiorstwie (rodzaj przedsiębiorstwa, działalność przedsiębiorstwa itp.) oraz dane zakupu (zakupione produkty, cena, ilości, czas zakupu). Jeśli chodzi o osoby do kontaktu w przedsiębiorstwach, przetwarzamy imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

Wymienione wyżej dane uzyskujemy:

od Państwa, za pośrednictwem rozmów sprzedażowych, formularzy (zamówień), umów, faktur, za pośrednictwem naszej strony internetowej bądź akcji handlowych;

za pośrednictwem Państwa strony internetowej, folderów itp.;

za pośrednictwem publicznie dostępnych danych (takich jak Belgisch Staatsblad [Belgijski Dziennik Ustaw], Kruispuntbank van Ondernemingen [Zbiorczy Bank Danych Przedsiębiorstw], Nationale Bank [Bank Narodowy], Graydon oraz inlichtingendienst 1207 [książka telefoniczna] itd.;

za pośrednictwem spółek z grupy Arvesta, do której należymy. Informacje o tym, jakie to spółki, mogą Państwo znaleźć pod adresem www.arvesta.eu.

W jakim celu przetwarzamy te dane?

Wykorzystujemy Państwa dane przede wszystkim w celu zapewnienia optymalnego przebiegu naszych relacji handlowych oraz prawidłowej realizacji zobowiązań, jakich się podjęliśmy. Konkretnie oznacza to, że wykorzystujemy je do prowadzenia administracji (przyszłych) klientów, sporządzania i przesyłania faktur wraz z odpowiednią komunikacją, przetwarzania zamówień, realizowania dostaw wraz z odpowiednią komunikacją. Przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy. Ze względu na nasz uzasadniony interes prowadzimy również administrację dłużników (monitorowanie niezapłaconych faktur, przesyłanie ponagleń).

W przypadku Państwa udziału w ewentualnych akcjach, takich jak akcje promocyjne, wydarzenia, konkursy, przetwarzamy zgromadzone przy takiej okazji dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu danej akcji (np. zarejestrowania uczestnictwa, sprawdzenia, czy spełnione zostały warunki akcji, w określonych przypadkach przyznania przez nas bądź naszych partnerów nagrody/produktów, które klient uzyskał, korespondencji w sprawie danej akcji). W ramach takich akcji i wymienionych wyżej rodzajów przetwarzania możemy przekazywać Państwa dane partnerom oraz otrzymywać takie dane od partnerów współorganizujących akcję bądź współpracujących przy niej (np. samodzielne punkty sprzedaży, w których mogą Państwo otrzymać i zwrócić karty do zbierania bonusów).

Możemy przetwarzać Państwa dane w celu informowania Państwa pocztą m.in. o naszych produktach, usługach, promocjach, nowościach, wydarzeniach, poradach. Po wyrażeniu przez Państwa zgody możemy również przesyłać Państwu newslettery e-mailem. Jesteśmy w stanie dopasować newslettery do rodzaju działalności Państwa przedsiębiorstwa, tak aby zawierały one odpowiednie treści. Gromadzimy informacje o Państwa kliknięciach w naszych newsletterach, aby analizować ich ogólną skuteczność i zasięg. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania komunikatów pocztowych i e-mailowych. Jak to uczynić, opisujemy w rozdziale 7.

Uwzględniając nasz uzasadniony interes, możemy wykorzystywać Państwa dane w celach związanych z pozyskiwaniem nowych klientów, a także by kontaktować się z Państwem w sprawie naszych produktów lub usług, które według nas mogą Państwa interesować, ponieważ są na przykład porównywalne z produktami, które już Państwo kupili u nas czy w jednej ze spółek Arvesta.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane, aby przeanalizować, jakie produkty Państwo kupili oraz jakimi produktami/usługami mogą Państwo być potencjalnie zainteresowani, aby dostosować asortyment i komunikację do tych potrzeb. Poza tym przeprowadzamy także analizy (statystyczne) pomagające nam poprawić nasze działania, usługi i produkty. Wszystko to czynimy, biorąc pod uwagę nasz uzasadniony interes.

Na koniec przetwarzamy Państwa dane również po to, by spełnić wymogi ustawowe wynikające między innymi z przepisów podatkowych i księgowych, a także dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane przechowujemy nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania wymienionych powyżej celów. Gdy tylko Państwa dane nie są już potrzebne, zostają usunięte.

3. Jakie dane dostawców gromadzimy?

Jakie dane?

Gromadzimy następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko, adres, numer NIP, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer rachunku bankowego, język, strona internetowa dostawcy. Jeśli chodzi o osoby do kontaktu z przedsiębiorstwa, gromadzimy nazwisko, adres e-mail, stanowisko i numer telefonu.

Wymienione wyżej dane uzyskujemy:

od samych Państwa, za pośrednictwem rozmów sprzedażowych, formularzy (zamówień), kontraktów, faktur, za pośrednictwem naszej strony internetowej;

za pośrednictwem Państwa strony internetowej, folderów itp.;

za pośrednictwem publicznie dostępnych danych (takich jak Belgisch Staatsblad [Belgijski Dziennik Ustaw], Kruispuntbank van Ondernemingen [Zbiorczy Bank Danych Przedsiębiorstw], Nationale Bank [Bank Narodowy], Graydon oraz inlichtingendienst 1207 [książka telefoniczna] itd.;

za pośrednictwem innych spółek z grupy, do której należy Natural Granen. Informacje o tym, jakie to spółki, mogą Państwo znaleźć pod adresem www.arvesta.eu.

W jakim celu przetwarzamy te dane?

Wykorzystujemy Państwa dane przede wszystkim w celu zapewnienia optymalnego przebiegu naszych relacji handlowych oraz prawidłowej realizacji zobowiązań, jakich się podjęliśmy. Konkretnie oznacza to, że wykorzystujemy je między innymi do przygotowania i rozesłania zamówień, odbioru, przetworzenia oraz opłacenia przychodzących faktur wraz z odpowiednią komunikacją. Przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy.

Na koniec przetwarzamy Państwa dane również po to, by spełnić wymogi ustawowe wynikające między innymi z przepisów podatkowych i księgowych, a także dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane przechowujemy nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania wymienionych powyżej celów. Gdy tylko Państwa dane nie są potrzebne, zostają natychmiast usunięte.

4. Jakie dane przetwarzamy za pośrednictwem naszej strony internetowej?

W tej części wyjaśnimy, które Państwa dane osobowe przetwarzamy za pośrednictwem strony internetowej.

Newslettery elektroniczne

Za pośrednictwem strony internetowej mogą Państwo zapisać się na otrzymywanie elektronicznych newsletterów zawierających między innymi informacje o naszych produktach i usługach, promocjach, konkursach, targach, wskazówkach oraz poradach. Jeśli są już Państwo naszym klientem, możemy dopasować newslettery do rodzaju oraz działalności Państwa przedsiębiorstwa, tak aby zawierały one odpowiednie treści.

W ramach naszych newsletterów gromadzimy również następujące informacje pozwalające na identyfikowanie ogólnych trendów oraz na analizowanie ogólnej skuteczności i zasięgu newsletterów (treść może być istotna albo nie): data odbioru newslettera, data otwarcia newslettera, informacja o dostarczeniu newslettera, linki, na jakie Państwo kliknęli, używany klient poczty elektronicznej, używany silnik renderowania, system operacyjny urządzenia, ewentualne przesłanie newslettera innym osobom (przy czym nie wiemy, do kogo).

Przesyłamy newslettery po uzyskaniu Państwa zgody. Oznacza to oczywiście, że w każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia udzielonej zgody. Na końcu newslettera znajduje się link anulujący, dzięki któremu mogą Państwo z łatwością się wypisać.

5. Czy przekazujemy albo sprzedajemy Państwa dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy Państwa danych podmiotom trzecim.

W celu realizacji świadczonych usług oraz w ramach wyżej wymienionych celów przetwarzania możemy udostępniać Państwa dane:

usługodawcom, którzy na naszą rzecz i na nasze zlecenie przetwarzają Państwa dane osobowe (takim jak dostawcy usług IT, dostawcy usług administracyjnych, drukarnie, agencje mailingowe, kreatory stron internetowych). Zawarliśmy z tymi stronami umowy gwarantujące ochronę Państwa danych.

spółkom grupy Arvesta, której jesteśmy częścią. Informacje o tym, jakie to spółki, mogą Państwo znaleźć pod adresem https://arvesta.eu . Ma to na celu scentralizowanie administracji klientów i dostawców, a także prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych klientów. Jeśli chodzi o ostatni punkt, spółki te mogą wykorzystywać Państwa dane przy pozyskiwaniu nowych klientów oraz do kontaktu z Państwem w sprawie swoich produktów lub usług, które w ich ocenie mogą Państwa zainteresować, ponieważ są one np. porównywalne z produktami/usługami, jakie już Państwo nabywają u nas. Mogą kontaktować się z Państwem w tym zakresie. W każdym czasie przysługuje Państwo prawo sprzeciwu przeciwko przekazywaniu Państwa danych oraz ich wykorzystywaniu przez jedną czy kilka naszych spółek z grupy. Jak to uczynić, opisujemy w rozdziale 7.

organom władzy oraz urzędom, aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające między innymi z przepisów podatkowych i księgowych, przepisów w sprawie środków ochrony roślin i produktów biobójczych. Przekazywane są wyłącznie dane określone w przepisach.

Ponadto spory i inne zdarzenia mogą w wyjątkowych okolicznościach skutkować koniecznością przekazania Państwa danych osobowych policji i innym instancjom wymiaru sprawiedliwości. Również np. kancelarie adwokackie, biura windykacyjne, komornicy sądowi, towarzystwa ubezpieczeniowe czy banki otrzymają dostęp do niektórych Państwa danych osobowych, jeśli będzie to dla nich konieczne do udzielenia nam wsparcia przy prowadzeniu sprawy, wykonaniu projektu itd.

Na koniec w ramach fuzji, przejęcia, (częściowego) wyodrębnienia czy jakiejkolwiek innej transakcji, w której uczestniczy nasze przedsiębiorstwo, możemy przekazywać Państwa dane podmiotowi trzeciemu (np. kupującemu, spółce przejmującej) biorącemu udział w danej transakcji. Również w ewentualnej fazie wstępnej w ramach badania dotyczącego (przeprowadzenia) tego rodzaju transakcji możemy przekazywać Państwa dane zainteresowanemu podmiotowi trzeciemu lub jego doradcom. W takim przypadku dbamy zawsze o to, by przekazywane były wyłącznie dane istotne i konieczne w danym badaniu. Przekazujemy dane, uwzględniając nasz uzasadniony interes, ponieważ podmiot trzeci na podstawie uzyskanych danych będzie mógł kontynuować działalność operacyjną i ogólną przedsiębiorstwa. Ponadto ostatni punkt umożliwi także zachowanie ciągłości bieżących umów z klientami, dostawcami itd.

6 W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych, zarówno w zakresie fizycznym, elektronicznym, jak i organizacyjnym.

I tak między innymi zapisujemy udostępnione przez Państwa dane osobowe w bazach danych, systemach informatycznych oraz na serwerach, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel bądź kontrahenci, którzy muszą znać te dane, by móc je dla nas przetwarzać. Ponadto nasi pracownicy są zaznajomieni z niniejszą polityką ochrony prywatności oraz ze wszystkimi odpowiednimi wewnętrznymi wytycznymi wydanymi w celu ochrony Państwa danych osobowych. Poza tym są zobowiązani do zachowania poufności w stosunku do Państwa danych.

7 Jak mogą Państwo skontaktować się z nami, aby wykonać swoje prawa?

W każdej chwili mają Państwo prawo nieodpłatnie uzyskać wgląd w Państwa dane osobowe. Ponadto przysługuje Państwu prawo usunięcia albo poprawienia błędnych, niewłaściwych, przestarzałych czy niekompletnych danych osobowych. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas w pewnych przypadkach o okresowe niewykorzystywanie Państwa danych do określonego typu przetwarzania. Na koniec przysługuje Państwu prawo złożenia zażalenia na określone przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać newsletterów ani osobiście adresowanej poczty na temat m.in. naszych działalności, produktów i usług, promocji, wydarzeń itp., mogą Państwo w każdej chwili z tego zrezygnować. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać elektronicznych newsletterów, mogą Państwo wypisać się, korzystając z linku anulującego na końcu e-maila. W sprawie rezygnacji z e-maili, jak również z osobiście adresowanej poczty, mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami, używając poniższych danych kontaktowych.

Powinni Państwo skierować swoją dyspozycję w wiadomości elektronicznej na adres privacy@arvesta.eu bądź pocztą na adres wymieniony w punkcie 1.

Dyspozycja musi zawierać następujące dane: pełne nazwisko, adres, adres e-mail oraz dokładny opis dyspozycji. Mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie dodatkowych informacji, aby w razie potrzeby lepiej zbadać przedmiot Państwa prośby albo w przypadku poważnych wątpliwości potwierdzić Państwa tożsamość.

Jeśli według Państwa rozpatrzyliśmy dyspozycję w nieprawidłowy sposób, prosimy o kontakt z nami przy użyciu powyższych danych. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzoru w kraju Państwa zwykłego pobytu. W przypadku klientów holenderskich jest nim Autoriteit Persoonsgegevens [Urząd ds. Danych Osobowych].

8 Zmiany niniejszej polityki ochrony prywatności

Po naniesieniu przez nas zmian w niniejszej polityce ochrony prywatności jej zmieniona wersja zostanie opublikowana w tym miejscu z podaniem u góry daty aktualizacji. W przypadku znaczących modyfikacji polityki ochrony prywatności skutkujących istotnymi zmianami w naszych praktykach z nią związanych możemy poinformować Państwa o tym również w inny sposób, na przykład poprzez przesłanie wiadomości e-mail czy opublikowanie komunikatu na naszej stronie internetowej przed wejściem tych zmian w życie.

Metropoolstraat 28-29

2900 Schoten, België

Tel. +32 3 640 35 50

order@natural-granen.com

      © 2024 Arvesta. Wszelkie prawa zastrzeżone.